Uslovi upotrebe i politika obrade podataka

Uslovi upotrebe i politika obrade podataka

I. Opšte odredbe

 

I/1. Operater

Ovom veb-stranicom upravlja IKO Metals Europe (registrovano sedište: Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; imejl: info.europe@ikometals.com, u daljem tekstu „Operater“, a u pogledu obrade podataka, „Rukovalac podacima“). Lične podatke koje korisnici pružaju na veb-stranici obrađuje Operater.

 

I/2. Korisnik

Korisnici uključuju sva lica koja posećuju veb-stranicu ili koriste njene usluge, bez obzira na registraciju. Određene usluge su dostupne samo registrovanim korisnicima.

 

I/3. Oblast primene i izmene Politike

Oblast primene ove Politike o uslovima upotrebe i obradi podataka (u daljem tekstu: „Politika“) uključuje usluge koje pruža i obradu podataka koju vrši Operater u vezi sa ovom veb-stranicom (u daljem tekstu „Veb-stranica“).

Ukoliko ovde nije predviđeno drugačije, oblast primene Politike ne uključuje usluge obrade podataka koje se tiču promocija, nagradnih igara, usluga, drugih kampanja i sadržaja koji se obelodanjuju u reklamama trećih lica ili drugačije pojavljuju na Veb-stranici. Ukoliko ovde nije predviđeno drugačije, oblast primene Politike ne uključuje usluge i obrade podataka veb-stranica i pružalaca usluga u vezi sa Veb-stranicom preko linkova koji se pojavljuju na Veb-stranici.

Operater zadržava pravo da izmeni Politiku. Operater je dužan da na zahtev obavesti korisnike o prethodnim izmenama. Operater je dužan da objavi izmenjenu Politiku na Veb-stranici, a izmene stupaju na snagu tek nakon takvog objavljivanja. Nakon što izmene budu objavljene na Veb-stranici, one su primenjive na korisnike bez daljih obaveštenja ili radnji. Operater nije dužan da pošalje posebno obaveštenje o izmenama svojim korisnicima.

 

I/4. Aktivnosti Operatera, cilj Veb-stranice

Operater je poslovna organizacija koja se bavi distribucijom i proizvodnjom krovnih proizvoda GERARD na profesionalnom nivou. Pružanje usluga se vrši ne samo u Mađarskoj već se proizvodi distribuiraju širom Evrope.

Cilj ove Veb-stranice jeste da se svim posetiocima predstave proizvodi koje kompanija distribuira i usluge koje pruža a istovremeno i da se pruže informacije o dostupnosti takvih proizvoda i usluga, kao i da se da opis Operatera i njegovih aktivnosti.

 

 

I/5. Merodavno pravo

Operater je poslovna organizacija osnovana u Mađarskoj koja se bavi aktivnostima prvenstveno u skladu sa zakonima Mađarske. Ukoliko aktivnosti pružanja usluga – uključujući reklamne i distributivne aktivnosti – pređu granice Mađarske, primenjuju se zakoni date države.

Ukoliko je moguć izbor nadležnosti, Operater bira primenu zakona Mađarske.

Ukoliko postoji mogućnost da su nadležni različiti sudovi ili nadležni organi, Operater bira nadležnost organa i sudova u Mađarskoj.

 

 

II. Obrada podataka

 

II/1. Pravni osnov i principi obrade podataka

Lične podatke obrađuje Operater.

Pravni osnov za obradu podataka jeste dobrovoljna saglasnost relevantnih lica. Korišćenjem veb-stranice i registracijom na stranici, relevantna lica bezuslovno prihvataju ovu Politiku. Ova Politika se smatra pogodnim obaveštenjem upućenim relevantnim licima.

Operater obrađuje samo one lične podatke koje su dostavila lica na koje se podaci odnose, ili koji su pribavljeni tokom aktivnosti u vezi sa veb-stranicom vršenih od strane lica na koje se podaci odnose. Operater će uložiti sve razumne napore da postupa u potpunosti u skladu sa pravima lica na koje se podaci odnose.

Operater obrađuje sve lične podatke u cilju pružanja i razvoja usluga na veb-stranici. Stoga, cilj obrade ličnih podataka jeste identifikacija lica na koje se podaci odnose, pružanje usluga i analiza i razvoj veb-stranice. Operater ne obrađuje podatke čija obrada nije neophodna za postizanje gore navedenih ciljeva.

Operater je dužan da uloži razumne napore kako bi obezbedio potpuno poštovanje sledećih principa koji se odnose na obradu ličnih podataka:

- lični podaci se mogu obrađivati isključivo sa određenim ciljem;

- sve faze obrade podataka vrše se u skladu sa određenim ciljem, uključujući i raspon podataka koji se obrađuju;

- lični podaci se prikupljaju i obrađuju na pošten i zakonit način;

- podaci su tačni, potpuni i ažurirani;

- ako identifikacija lica na koje se podaci odnose nije neophodna, obrada podataka će biti tako prilagođena da identifikacija lica na koje se podaci odnose bude nemoguća;

- prava lica na koje se podaci odnose moraju se adekvatno poštovati;

- lice na koje se podaci odnose mora da bude uredno obavešteno i svesno gore navedenog i tačnog obima svojih ličnih podataka koji se obrađuju.

 

 

II/2. Mesto obrade podataka, merodavno pravo

Obrada podataka se vrši u sedištu Operatera, ogranku ili filijali, ili u prostorijama lica zaduženog za pružanje usluga tehničke obrade podataka za potrebe Operatera po osnovu ugovora o pružanju usluga. Odluke o obradi podataka donosi Operater.

Imajući u vidu odredbe Odeljka I/5, rukovalac podacima je mađarsko pravno lice, a mesto obrade podataka je u Mađarskoj. Shodno tome, na obradu podataka primenjuju se zakoni Mađarske, prvenstveno Zakon CXII iz 2011. godine o informacionom samoodređivanju i slobodi informacija.

Tokom obrade podataka, Operater poštuje odredbe Direktive 95/46/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

 

II/3. Registracija

Za posećivanje Veb-stranice nije potrebna registracija; međutim, određeni deo usluga dostupan je samo registrovanim korisnicima.

 

II/4. Svrha i najvažnija pravila obrade ličnih podataka

Primarni cilj obrade podataka dobijenih kroz registraciju jeste identifikacija korisnika i komunikacija sa njima. Drugi ciljevi obrade podataka jesu pružanje usluga koje nudi Veb-stranica, razvoj takvih usluga i slanje biltena i reklama korisnicima.

Tokom obrade podataka, Operater je dužan da poštuje odredbe relevantnih zakona, posebno Zakona CXII iz 2011. godine o informacionom samoodređivanju i slobodi informacija.

Pravni osnov za obradu podataka jeste u svakom slučaju saglasnost koju daje lice na koje se podaci odnose.

Operater zadržava pravo da izmeni sadržaj obrasca za registraciju, da obriše polja za unošenje podataka ili da napravi nova, posebno ako to postane neophodno ili opravdano po osnovu zahteva korisnika ili izmene zakona. Operater je dužan da obavesti korisnike o promenama. Operater ne sme da menja podatke koje pružaju korisnici.

Pored navedenog, određene usluge mogu da zahtevaju dodatnu obradu podataka. Operater u svakom slučaju mora da pruži odgovarajuće informacije o detaljima takve obrade podataka koja se zasniva na dobrovoljnoj saglasnosti korisnika.

 

II/5. Pristup obrađenim podacima, prenos podataka, korišćenje podataka

Pristup podacima je omogućen licima koja postupaju u interesu Operatera – dakle njegovim zastupnicima i zaposlenima – kojima su takvi podaci neophodni kako bi izvršili svoje aktivnosti i koji su upoznati sa obavezama koje se tiču obrade podataka.

Operater može da prenese ili da stavi obrađene podatke na raspolaganje trećim licima samo ako to lice na koje se podaci odnose izričito odobri ili ako to nalaže zakon.

Operater ima pravo, u skladu sa relevantnim zakonima, da koristi usluge pružaoca usluga tehničke obrade podataka za potrebe određenih tehničkih operacija. Pružalac usluga tehničke obrade podataka ovlašćen je samo da izvršava odluke Operatera, u skladu sa instrukcijama dobijenim od Operatera. Angažovanje pružaoca usluga tehničke obrade podataka ne utiče na odgovornosti Operatera.

U skladu sa odredbama Odeljka II/4, Operater koristi podatke koje su pružili korisnici prvenstveno za potrebe identifikacije, komunikacije, pružanja i razvoja usluga, te u cilju slanja biltena i reklama.

Operator ima pravo da koristi podatke u statističke svrhe, ali isključivo u formi u kojoj nije moguće identifikovati korisnike. Operater ima pravo da koristi tehničke podatke evidentirane u skladu sa odredbama Odeljka II/11 u statističke svrhe.

 

II/6. Obrada podataka za potrebe reklamiranja i istraživanja

Operater ima pravo da koristi podatke o korisnicima (adresu e-pošte, poštansku adresu, broj telefona, druge identifikatore koji se koriste za komunikaciju) u cilju slanja elektronskih poruka koje se odnose na Operatera, njegove aktivnosti i Veb-stranicu u promotivne svrhe, biltene koji se odnose na njegove usluge, pisma koja sadrže reklame ili slanja drugih obaveštenja takve prirode korisnicima. Registracijom korisnik daje svoju izričitu saglasnost Operateru za prilaganje reklama uz obaveštenja, biltene i druge informativne dopise.

Registracijom korisnik daje svoju izričitu saglasnost Operateru da može da mu/joj šalje reklame putem direktne pošte ili da koristi podatke korisnika u navedene svrhe. Saglasnost se primenjuje na sve komunikacije koje se šalju e-poštom, telefonom, poštom ili na drugi način.

Korisnici daju Operateru saglasnost za korišćenje podataka dobijenih korišćenjem Veb-stranice u reklamne svrhe, u cilju slanja ciljanih, prilagođenih ponuda korisnicima.

Operater može da koristi obrađene podatke radi prilagođavanja reklamnih površina koje se pojavljuju na stranicama koje se preuzimaju, i da izabere stranicu koja će se učitavati kada korisnik izađe sa veb-stranice. Ove aktivnosti se vrše automatski, bez ljudske intervencije, posredstvom računarskog programa.

Operater može da koristi podatke koji su predmet obrade u svrhe analize mišljenja, istraživanja tržišta, formiranja uzorka za istraživanje ili kontaktiranje korisnika tokom istraživanja.

 

II/7. Trajanje obrade podataka

Operater će obrisati podatke ako:

- je njihova obrada protivzakonita ili ako je zakonom predviđeno takvo brisanje;

- lice na koje se podaci odnose to zahteva;

- podaci su manjkavi ili lažni, što čini njihovu upotrebu nemogućom;

- svrha obrade podataka je zastarela;

- nadležni organ ili sud to odrede.

 

Korisnik može da zahteva brisanje svojih ličnih podataka. Po prijemu takvog zahteva od lica na koje se podaci odnose, sistem Operatera briše podatke u roku od pet radnih dana. Brisanje podataka koji su obavezni za registraciju dovodi do brisanja registracije.

Brisanje ličnih podataka znači da će podaci postati neprepoznatljivi tako da veza između podataka i lica na koje se podaci odnose neće više moći da se uspostavi.

U slučaju da postoji ugovorni odnos između korisnika i Operatera prema građanskom zakonu, propisi građanskog prava se takođe primenjuju na obradu podataka. U tom slučaju, lični podaci se mogu obrađivati u interesu realizacije zahteva podnetih pod okriljem građanskih zakona. U slučaju pokretanja administrativnog ili sudskog postupka usled nezakonitog postupanja korisnika, Operater može da obradi podatke u cilju uspešnog razrešenja takvog postupka.

 

II/8. Prava lica na koje se podaci odnose, zaštita privatnosti

Korisnik ima pravo da izmeni svoje podatke, a u slučaju lažnih podataka koje korisnik ne može da izmeni, dužan je da zahteva izmenu od Operatera. Korisnik ima pravo da obriše određene svoje podatke ili čitavu registraciju. Korisnik može da zahteva informacije o obradi svojih podataka. Operater takođe može da dostavi takve informacije putem elektronske pošte.

 

II/9. Brisanje registracije i podataka na zahtev lica na koje se podaci odnose

Korisnik može da zahteva brisanje svoje registracije. Operater je dužan da ispuni zahtev u roku od pet radnih dana. Ako korisnik obriše svoju registraciju, neće imati pravo da prima usluge koje su predmet registracije.

Nakon brisanja registracije, Operater može da koristi podatke u statističke svrhe u formi koja ne omogućava identifikaciju; međutim, to ne znači da je moguće kasnije obnoviti registraciju.

U slučaju sumnje da je lice na koje se podaci odnose zahtevalo brisanje podataka – posebno ako zahtev za brisanje nije primljen sa adrese e-pošte koju je dostavilo lice na koje se podaci odnose – Operater može da zahteva od lica na koje se podaci odnose da se adekvatno identifikuje.

II/10. Bezbednost podataka

Operater je dužan da primeni sve razumno neophodne mere kako bi obezbedila bezbednost podataka, da obezbedi odgovarajuću zaštitu podataka, posebno od nezakonitog pristupa, menjanja, prenosa, obelodanjivanja, brisanja ili uništavanja, kao i od slučajnog uništavanja ili povrede.

Operater obezbeđuje bezbednost podataka time što primenjuje sve neophodne tehničke i organizacione mere.

 

II/11. Obrada podataka u tehničke svrhe

Sistem Operatera automatski evidentira IP adresu korisnika računara, početni datum posete i u određenim slučajevima, u zavisnosti od podešavanja računara, tip pretraživača i operativni sistem. Podaci koji se evidentiraju na taj način ne mogu se kombinovati sa drugim ličnim podacima. Obrada ovih podataka služi isključivo u statističke svrhe.

Pružalac usluga zadržava pravo da postavi datoteke sa podacima (kolačiće) na računar korisnika, u skladu sa posebnim obaveštenjem koje se prikazuje na ekranu računara korisnika.

 

II/12. Registar zaštite podataka

 

Operater je obavestio Komesara za zaštitu podataka o svojim aktivnostima u pogledu obrade podataka kako bi mogao da bude unet u registar koji vodi Komesar. Nakon što primi registracioni broj, rukovalac podacima će navesti takav broj u ovoj Politici.

 

III. Pravila koja se odnose na korisnike

 

III/1. Obaveze i odgovornosti korisnika

Prilikom dostavljanja podataka, korisnik je dužan da primenjuje razumnu pažnju. Operater neće biti odgovoran za štetu koja nastane usled manjka odgovarajuće zaštite podataka na strani korisnika.

Korisnik može da koristi Veb-stranicu isključivo na sopstveni rizik. Operater ne preuzima odgovornost za štetu i neprijatnosti koje nastanu na strani korisnika usled neprimenjivanja razumne pažnje prilikom korišćenja stranice. Korisnik može da stavi svoje podatke na raspolaganje javnosti ili drugim licima isključivo na sopstveni rizik.

Prilikom korišćenja stranice, korisnik je dužan da postupa pošteno i imajući u vidu prava i interese drugih.

Korisnik je dužan da poštuje odredbe važećih propisa i da se tokom korišćenja uzdrži od bilo kojih aktivnosti koje su nezakonite ili koje ugrožavaju interese drugih lica. To naročito znači, bez ograničenja, da je korisnik dužan da poštuje pravo drugih na privatnost, moralna prava, prava intelekualne svojine, uz posebno poštovanje propisa koji predviđaju zaštitu književnih, naučnih i umetničkih radova, izuma, dizajna, korisnih modela, žigova i komercijalnih oznaka koje su zaštićene zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Korisnik je dužan da se suzdrži od prekršaja ili krivičnih dela i od korišćenja opscenih, nepristojnih i drugih termina ili izraza koji mogu da pogode druga lica.

Svi korisnici treba da izbegavaju aktivnosti koje onemogućavaju normalnu upotrebu stranice. Svi korisnici treba da izbegavaju aktivnosti koje škode interesima Operatera. Korisnici su naročito dužni da:

− se uzdrže od ometanja ili onemogućavanja rada stranice;

− izbegavaju sve aktivnosti koje imaju za cilj sticanje ili korišćenje poslovnih tajni Operatera ili drugih poverljivih informacija;

− se suzdrže od svake komunikacije koja uključuje lažne informacije o uslugama;

− izbegavaju sve aktivnosti koje ugrožavaju IT bezbednost stranice;

− se uzdrže od svih aktivnosti koje imaju za cilj reklamiranje proizvoda ili usluga korisnika ili drugih lica.

Pored gore navedenog, Operater može da stavi dodatna ograničenja o kojima je dužan da obavesti korisnike.

Tokom korišćenja stranice, korisnici mogu da javno objave ili stave na raspolaganje lične podatke drugih lica samo uz saglasnost predmetnih lica na koje se podaci odnose. Takva saglasnost nije neophodna za podatke koji se otkrivaju tokom javnih nastupa lica na koje se podaci odnose ili za podatke koje je lice na koje se podaci odnose iznelo javnosti bez ograničenja.

Pri registraciji, korisnici mogu isključivo da dostavljaju svoje sopstvene lične podatke. Dostavljanje podataka drugog lica tumači se kao nezakonita obrada podataka i može da podrazumeva posledice u skladu sa relevantnim zakonima. U slučaju zloupotrebe podataka drugih lica, Operater će nadležnim organima pružiti podršku tokom istrage povrede i identifikacije počinioca.

Ograničenja predviđena ovim Odeljkom primenjuju se na sve posetioce stranice.

 

III/2. Postupak protiv korisnika i korisnici koji su odgovorni za povrede

Ukoliko korisnik povredi odredbe ove Politike ili zakona i propisa, Operater može da obriše registraciju korisnika. U tom slučaju, registracija korisnika više ne važi i korisnik više ne može da koristi usluge na stranici.

U slučaju sudskog postupka ili postupka pred nadležnim organima pokrenutog protiv korisnika na osnovu neadekvatnog ponašanja korisnika, Operater može, nezavisno od brisanja, da sačuva podatke korisnika neophodne za identifikaciju, kao i podatke koji se odnose na povredu, te da takve podatke dostavi postupajućim organima.

U slučaju da korisnik povredi prava trećeg lica, i takvo treće lice ima pravo da pokrene postupak, Operater može da dostavi podatke takvom trećem licu, pod uslovom da takvo treće lice dokaže svoj zakoniti interes.

 

 

IV. Isključivanje odgovornosti operatera

 

IV/1. Kontinuitet usluga

Operater se obavezuje da će preduzeti sve razumne mere kako bi obezbedio neometano i neprekidno pružanje usluga. Imajući u vidu da se usluge pružaju besplatno, Operater ne garantuje da će usluge uvek biti neprekidne, te se ne može smatrati odgovornim u slučaju obustave ili prekida pružanja usluga. Operater će uložiti razumne napore kako bi rešio probleme koji se jave ili probleme u radu tokom korišćenja stranice. Međutim, Operater neće biti odgovoran za takve prekide ili probleme.

Operater ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje korisnika.

Operater preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio zaštitu podataka korisnika.

 

IV/2. Odgovornost za informacije objavljene na stranici

Operater koristi Veb-stranicu za prezentovanje sopstvenih proizvoda i usluga. Operater preduzima sve razumne mere kako bi obezbedio tačnost i potpunost informacija. Međutim, ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da informacije objavljene na Veb-stranici nisu potpuno u skladu sa proizvodima i uslugama koje nudi Operater.

Informacije objavljene na Veb-stranici ne mogu se tumačiti kao ponuda. Operater ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da usluge i proizvodi prikazani na Veb-stranici nisu dostupni u budućnosti u količini i kvalitetu koji je predstavljen na Veb-stranici.

Informacije objavljene na Veb-stranici služe isključivo u informativne svrhe i ne smatraju se ugovornim izjavama Operatera, zvaničnim obaveštenjima ili uputstvima za upotrebu u bilo kom slučaju.

Operater se neće smatrati odgovornim ni na koji način ako se informacije objavljene na Veb-stranici razlikuju od informacija koje su obelodanjene od strane drugih distributera za iste proizvode ili usluge.

Informacije objavljene na Veb-stranici ne uključuju sve informacije o upotrebi proizvoda i usluga niti se mogu smatrati izjednačenim sa stručnim savetom.

IV/3. Odgovornost za štetu

Operater će biti odgovoran za svu štetu izazvanu licu na koje se podaci odnose usled nezakonite obrade ili povrede zahteva u pogledu bezbednosti podataka. Slično tome, Operater će biti odgovoran za povredu prava lica na koje se podaci odnose usled nezakonite obrade ili povrede zahteva u pogledu bezbednosti podataka.

Operater može da bude oslobođen odgovornosti ako dokaže da je šteta ili povreda izazvana razlozima koji su van njegove kontrole. Ne isplaćuje se nikakvi penali ili nadoknada ukoliko je šteta izazvana namerno ili je nastala usled grubog nemara od strane oštećene strane (tj. lica na koje se podaci odnose).

 

Za slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom, primenjuju se odredbe Zakona CXII iz 2011. godine o Informacionom samoodređivanju i slobodi informacija.

 

 

V. Korišćenje prava

 

V/1. Pritužbe dostavljene Operateru

Korisnici mogu da dostave svoje pritužbe i primedbe direktno Operateru koji će uložiti sve razumne napore kako bi obradio i rešio pitanje potencijalnih povreda prava. Operater analizira primljenu pritužbu i obaveštava korisnika o svom stavu i o preduzetim merama.

 

V/2. Drugi načini za korišćenje prava

 

Korisnik može da koristi svoja prava u skladu sa Zakonom CXII iz 2011. godine o Informacionom samoodređivanju i slobodi informacija na sledeći način:

- podnošenjem pritužbe direktno Rukovaocu podataka koji će preispitati pritužbu u skladu sa Odeljkom V/1;

- podnošenjem pritužbe na obradu podataka, u kom slučaju će rukovalac podataka preispitati pritužbu u roku od 15 dana i doneti odluku;

- obraćanjem Nacionalnom nadležnom organu za zaštitu podataka i slobodu informacija [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság];

- iskoristiti svoje pravo pred sudom.

 

 

Politika o korišćenju kolačića

 

Obaveštenje o kolačićima:

Ova veb-stranica koristi sopstvene kolačiće, kao i kolačiće trećih lica. Nastavkom korišćenja ove veb-stranice dajete saglasnost za korišćenje kolačića. (dostupne aktivnosti: Saznaj više/Slažem se)

Detalji za „Saznaj više“:

Sledeće informacije imaju za cilj da upoznaju korisnika sa pojedinim detaljima o postavljanju, korišćenju i administraciji kolačića na veb-sajtu gerardroofs.eu. Ujedno se prikazuju i neki korisni linkovi o ovoj temi. Ako su vam potrebne dodatne informacije koje nisu ovde navedene, možete nam se obratiti na: office@gerardroofs.eu

 

PAŽLJIVO PROČITATI PRE KORIŠĆENJA OVE STRANICE

Ova politika objašnjava kako se koriste kolačići na ovoj stranici. Politika podleže povremenim izmenama. Kada to učinimo, obavestićemo vas na odgovarajući način, npr. postavljanjem izmenjene politike na ovoj stranici sa novim datumom pod „Poslednja izmena“. Korišćenjem ovog sajta pristajete na postavljanje kolačića na vaš računar u skladu sa uslovima ove politike. Ako ne želite da prihvatite kolačiće sa ovog sajta, molimo vas da ih onemogućite ili da ne koristite sajt.

 

 

ŠTA SU KOLAČIĆI?

 

Kolačić je tekstualni niz informacija koje veb-sajt prenosi u fajl kolačića na pretraživaču na vašem računaru, tako da veb-sajt može da vas prepozna kada ponovo pristupite sajtu i da zapamti određene podatke o vama. To su npr. stranice koje ste posetili, opcije koje ste izabrali u meniju, određene podatke koje ste uneli u formulare, kao i vreme i datum posete.

 

Postoje dva tipa kolačića.

 

Osnovni kolačići: Ovi kolačići su neophodni da bi veb-sajt pravilno funkcionisao. Oni omogućavaju pružanje usluga poput rezervacija na sajtu, pristupa nalogu i ažuriranja korpe za kupovinu. Ukoliko se deaktiviraju, korisnik neće moći da koristi ove usluge.

 

Kolačići performansi: Ovi kolačići se koriste za praćenje performansi veb-sajta i naglašavanje delova veb-sajta koji su važni prilikom posete korisnika. Omogućavaju nam da ispravimo greške i otkrijemo efikasna rešenja povezivanja. Ne prikupljaju podatke koji identifikuju korisnika.

 

 

ŠTA SU KOLAČIĆI TREĆIH LICA?

 

Kolačiće trećih lica postavlja druga organizacija na stranicu koju posećujete. Na primer, veb-sajt može da koristi analitičke podatke trećeg lica koje potom postavlja kolačić da bi omogućio ovu uslugu. Veb-sajt koji posećujete može imati sadržaj koji su postavili YouTube ili Flickr jer i ove usluge mogu postaviti svoje kolačiće. Veb-sajt može koristiti i reklamnu mrežu trećih lica za ciljano reklamiranje na svom veb sajtu, oni imaju mogućnost da prate vaše pretraživanje na različitim sajtovima. Ovaj veb-sajt ne koristi ovu vrstu kolačića.

 

 

PITANJA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI KOLAČIĆA

 

Kolačići NISU virusi. Kolačići koriste običan tekstualni format. Nisu sastavni delovi koda, zbog čega se ne mogu izvršavati niti se sami pokretati. Shodno tome, ne prave svoje kopije i ne šalju ih drugim mrežama za izvršavanje i kopiranje. Pošto ne mogu obavljati ove funkcije, ne spadaju u standardne definicije virusa.

 

Kolačići MOGU da se koriste u zlonamerne svrhe. S obzirom na to da čuvaju podatke o željenim podešavanjima i istoriji pretraživanja korisnika na određenom sajtu i prilikom pretraživanja više sajtova, kolačići mogu da se ponašaju poput špijunskog programa, tzv. spajvera. Mnogi proizvodi protiv spajvera su svesni ovog problema i rutinski označavaju kolačiće kao kandidate za brisanje nakon standardnog skeniranja u potrazi za virusima odnosno spajverom.

 

 

ODBIJANJE KOLAČIĆA

 

Većina pretraživača je prvobitno podešena da prihvata kolačiće. Međutim, vi imate mogućnost da onemogućite kolačiće ako želite, tako što ćete promeniti podešavanja internet postavki na svom pretraživaču. Moguće je, takođe, konfigurisati podešavanja pretraživača da bi se omogućilo prihvatanje određenih kolačića ili da biste bili obavešteni svaki put kada novi kolačić pokuša da se memoriše na vaš računar, i tada omogućava da odlučite da li ćete prihvatiti ili odbiti kolačić. Za upravljanje korišćenja kolačića postoje različiti dostupni izvori, na primer, odeljak „Pomoć“ na vašem pretraživaču. Možete onemogućiti ili izbrisati sačuvane podatke koje koristi tehnologija slična kolačićima, kao npr. Local Shared Objects ili Flash cookies, tako što ćete upravljati podešavanjima dodataka na svom pretraživaču ili tako što ćete posetiti veb-sajt proizvođača. S obzirom na to da naši kolačići omogućavaju pristup pojedinim funkcijama na našem veb-sajtu, preporučujemo da omogućite kolačiće. U suprotnom, ukoliko su kolačići onemogućeni, primetićete smanjenu funkcionalnost sajta ili nećete uopšte moći da koristite ovaj sajt.